Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

 

Орієнтовний перелік матеріалів

з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

 Інформація закладу освіти про працівника.

 1. Відгуки адміністрації закладу освіти та керівника циклової предметної комісії про роботу працівника в міжатестаційний період.
 2. Самоаналіз або матеріали з досвіду роботи педагога (реалізація проблеми, над якою працює).
 3. Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період.
 4. Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо).

 Вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

Матеріали оформлюються окремою текою.

 1. Титульний лист:
  • вгорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;
  • посередині аркуша – назва «Матеріали з досвіду роботи»;
  • праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;
  • внизу сторінки – місто й рік підготовки роботи.
 2. На другому аркуші подається:
  • зміст із зазначенням сторінок;
  • план роботи (у разі потреби).
 3. Відомості про педагога (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує; відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти /району, міста/).
 4. Анотація досвіду роботи – коротка характеристика наданих матеріалів, у якій:
 • наводяться найважливіші напрямки роботи;
 • стисло викладається зміст матеріалів;
 • дається їх оцінка.

Анотацію готує заступник директора з науково-методичної роботи закладу освіти.

 1. Відгуки на педагогічну діяльність працівника керівника закладу освіти та керівника районної (міської) циклової предметної комісії.
 2. Матеріали з досвіду роботи (або самоаналіз):
 • наукове обґрунтування обраної теми:
 • актуальність проблеми, її відповідність сучасним умовам;
 • місце, роль і значення роботи в діяльності школи, автора;
  • розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:
 • що було і що змінилось у роботі протягом періоду розробки проблеми;
 • чим конкретно визначаються досягнення;
 • як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах;
 • які труднощі довелося подолати і яким шляхом;
  • оцінка напрямів удосконалення роботи, перспективи подальшої розробки цієї теми (в кінці опису досвіду обов’язково вказується список використаної літератури).
 1. Результативність педагогічної діяльності (з наданням матеріалів, які підтверджують інформацію: ксерокопій дипломів, сертифікатів, посвідчень, виписок з наказів тощо). Матеріали з результативності можуть бути надані в довільній формі, але обов’язково повинні містити інформацію за наступними параметрами:
  • навчальні досягнення учнів (результати моніторингу, ДПА тощо);
  • досягнення учнів у конкурсах, олімпіадах;
  • особисті досягнення педпрацівника в конкурсах фахової майстерності;
  • результативність методичної роботи педпрацівника у різних її проявах;
  • відомості про апробацію методичних розробок педпрацівника та розгляд їх методичними установами (обов’язково лише для розгляду питання щодо педагогічного звання «Вчитель-методист»);
  • результати визначення рівня професійної компетентності педпрацівника (проводиться спільно з методичними службами);
  • результати підвищення кваліфікації (в тому числі, й за кредитно-модульною системою) та самоосвіти педпрацівника.
 2. Перелічені результати визначаються за період від попередньої атестації. Інформаційні матеріали готує адміністрація закладу освіти разом з вчителем. Рекомендуємо подавати матеріали у вигляді таблиць (апробованих у минулому навчальному році). При цьому необхідно дотримуватись принципів комплексного оцінювання і не обмежуватися окремо вилученими параметрами.
 3. Всі атестаційні матеріали мають бути підписані керівником, скріплені печаткою закладу освіти та доведені до відома педпрацівника під розпис.