Про порядок комплектування та облік підручників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 НАКАЗ

22.08.2017                                                                                                                            № 1228

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2017 р.
за № 1139/31007

Про внесення змін до Інструкції

про порядок комплектування та

облік підручників і навчальних

посібників у бібліотечних фондах

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів

та вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою комплектування підручників та навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної форм власності, яке може здійснюватися шляхом списання за актом підручників і навчальних посібників,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2013 року № 1686, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2137/24669, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

«Списання здійснюється на підставі акта про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції»;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Списані згідно з актом підручники і навчальні посібники передаються до установ, що займаються заготівлею вторинної сировини. Кошти, одержані від списаних підручників і навчальних посібників, перераховуються на відповідний поточний рахунок загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу чи вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації і повинні бути використані для придбання необхідних навчальних підручників і посібників.»;

2) доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається. У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5. У тексті Інструкції посилання на додаток 4 замінити посиланням на додаток 5.

  1. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити контроль за виконанням цього наказу.
  2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                                                                                    Л.М. Гриневич

 

Додаток 4

до Інструкції про порядок

комплектування та облік підручників і

навчальних посібників у бібліотечних

фондах загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів та

вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

(пункт 9 розділу ІІ)

 

Акт №

про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури

__________________________________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

“___” ____ 20__ року комісія, призначена відповідно до наказу від “___” ___ 20__ р. № ____, у  складі ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку.

Додаток: опис застарілої (зношеної) літератури для вилучення з бібліотеки.

У Книзі сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду і Реєстраційній карті руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду вибуття літератури відмічено.

 

Голова комісії  _________________________       ________________        ________________________

 (посада)                                            (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Члени комісії:  _________________________       ________________        ________________________

(посада)                                             (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

_________________________       ________________        ________________________

(посада)                                             (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

 

Списану літературу здано підприємству, що займається заготівлею вторинної сировини, за квитанцією № ______ від “_____” ____________ 20____ року

                                                                                                                               

Голова комісії  _________________________       ________________        ________________________

 (посада)                                            (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Члени комісії:  _________________________       ________________        ________________________

(посада)                                             (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

_________________________       ________________        ________________________

(посада)                                             (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________________________________

(назва установи)

_________    _________________  20_____ року

 

до акта  № _______  від  “______” ________________  20_____року

Опис

на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної літератури

                                                                 

№ з/п Інвентарний номер вибулих видань Автор(и), назва (рівень), рік видання підручника або навчального посібника Кількість примірників Ціна за одиницю Сума На підставі яких документів проведене вилучення
грн коп
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Всього на суму  _________________________________________________________________________

(цифрами та словами)

Голова комісії  _________________________       ________________        ________________________

 (посада)                                            (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Члени комісії:  _________________________       ________________        ________________________

(посада)                                             (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

_________________________       ________________        ________________________

Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1139-17